Nära-nollenergibyggnader – Remissyttrande

·
Av Saga Hellberg, 07 Feb 2012

STD-företagen har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementet angående; Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader.

Våra sammanfattande synpunkter är följande:

  • Skärpta krav i byggregler för byggnaders energiprestanda
  • Enhetliga, enkla och robusta regler
  • Ändrade regelverk som jämställer olika typer av uppvärmningsformer
  • Systemgränser som omfattar all energianvändning påverkad av byggnadsutformning
  • Stimuleringsinsatser för demonstrationsanläggningar och byggnadsprojekt
  • Ökad satsning på utbildning kring byggprocess och byggnaden som system
  • Förbättrad uppföljning av nära-nollenergibyggnader

Vill du läsa hela remissvaret? Se vår hemsida std.se.