Tre högskolemyndigheter blir två!

·
Av Saga Hellberg, 29 Feb 2012

Titeln syftar på utredningen om att göra två högskolemyndigheter av dagens tre. Tanken är att den ena myndigheten ska vara en servicemyndighet och den andra ska vara en granskande och uppföljande myndighet. STD-företagen har tillsammans med Almega och Teknikföretagen lämnat synpunkter till remissvar som sedan sammanställts och lämnats från Svenskt Näringsliv. Nedan i korthet våra gemensamma synpunkter. Hela remissen finns att läsa på vår hemsida. 

  •  Ansvaret för insamling av relevant statistik på högskoleområdet samt tillgängliggörandet av densamma behöver klargöras.
  • Sajterna studera.nu och antagning.se bör slås ihop till en enhetlig sökportal och kompletteras med information om vad utbildningarna leder till utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.
  • I det nya informationsuppdraget bör innefattas ett uppdrag att undersöka studenters etablering på arbetsmarknaden.
  • Myndighet som har granskningsansvaret ska också granska resurseffektiviteten.
  • För över analys-, service- och informationsfunktioner avseende utlandsstudier inom den högre utbildningen till de två nya myndigheterna. För inte över IPK:s övriga verksamhet till den nya servicemyndigheten.
  • De nya myndigheterna får en tydlig uppmaning att samverka med avnämare även utanför myndighetssfären.
  • Inom ramen för uppdragen om analys, information och omvärldsbevakning bör den vederbörliga av de två nya myndigheterna också ha utrymme att ägna sig åt utvecklingsfrågor.

 I betänkandet har man öppnat upp för att öka samverkan mellan akademin, myndigheterna och näringslivet vilket STD-företagen naturligtvis välkomnar.