Främjar du innovation i upphandlingen?

· · · ·
Av Pernilla Samuelsson, 10 Maj 2012

Hade du chansen att närvara vid fredagens seminarium i innovationsupphandling? Det var ett mycket intressant och engagerande seminarium anordnat av WSP Analys & Strategi. Det gav en bra inblick i de aktiviteter som pågår på området, inom EU och i enskilda medlemsländer samt i VINNOVA:s understödjande verksamhet.

Upphandlingsregelverket anger olika sätt att upphandla innovationer. Den sk Innovationsupphandlingen, som faller inom VINNOVA:s verksamhet, är i princip undantagen upphandlingsregelverkens tillämpning, även om de grundläggande principerna ska följas. Det handlar här om forsknings- och utvecklingstjänster (”FoU”), där staten tillhandahåller företag medel för att främja innovationer.

Seminariet berörde även sk innovationsvänlig upphandling, dvs upphandling som främjar innovationer. Innovationsvänlig upphandling sker inom ramen för ”vanliga” upphandlingar och då tillämpas bland annat lagen om offentlig upphandling. För att innovationsvänlig upphandling ska kunna tillämpas och vara just innovationsfrämjande kan upphandlande myndigheter t ex funktionsupphandla eller tillåta anbudsgivarna att lämnar alternativa anbud.

Tyvärr ser man alltför sällan att upphandlande myndigheter använder sig av innovationsvänlig upphandling. Glöm inte bort att den här möjligheten finns. Medlemsföretagen är positiva till funktionsupphandling och alternativa anbud, för innovationsvänlig upphandling ger företagen möjlighet att presentera sina kreativa lösningar, att vara innovativa och optimala rådgivare. Vi ser fram emot en ökad användning av innovationsvänlig upphandling i framtiden!