Utspel om exploateringsavtalet

· · ·
Av Yves Chantereau, 05 Jul 2012

Bostadsbristen är ett fenomen som drabbats av multisjuka, det vet alla. Här i Almedalen diskuterades ett litet symptom som inte tas upp så ofta: exploateringsavtalet som reglerar villkoren för nya exploateringar. En genomgång av olika projekt visade att en skrämmande hög andel av avtalen inte var lagenliga, upp till 30 %. Gråzonen omfattade nästan 40 %. Även om det är räknat med god marginal innebär detta att i mer än hälften av fallen välter kommuner kostnader som borde ta upp av skattemedel över på bostadskonsumenter eller till hyresgäster av kommersiella lokaler.

Det finns all anledning att vara upprörd över detta. Samtidigt som många kommuner handlar upp suddgummi, pennor och konsulthjälp med hjälp av LOU (oftast med samma upphandlingsmall), avtalas om mycket större belopp för exploateringar helt utan insyn. Det är och har varit ett område som ingen har velat få ut i ljuset, varken kommuner eller exploatörer. Förhandling mellan parter har självklart inte bedrivits mellan jämlikar eftersom kommunen med hjälp av sitt planmonopol har kunnat ställa de krav de ansett vara lämpliga oavsett dess rimlighet. Och exploatören har inte haft annat val än att belasta projekt med dessa oförutsedda kostnader.

Man få hoppas att betänkandet som exploateringsavtalsutredaren Bengt Nyman kommer fram till ska belysa den här ljusskygga verksamheten. Det är lätt att peka på kostnadsutveckling för bostadsproduktion som ett hinder för bostadsbyggande, men en ganska stor del har varit faktiskt andra kostnader som exploatören varken har kunnat förutse eller påverka.

Mer transparens, tack.