Byggsektorns etiska utmaning

· · ·
Av Saga Hellberg, 14 Sep 2012

Häromdagen samlade Ingenjörsvetenskapsakademins avdelning för samhällsbyggnad, Transparency International, Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, SKL och Byggcheferna till ett två-timmarsmöte. Mötet handlade om en nyligen framtagen rapport som heter ”Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn”. Läs den. Det är en litteraturstudie som samlar all skriftlig kunskap inom området ett antal år bakåt i tiden.

 Bl a visar underlaget en rapport från BRÅ där teknikkonsulter utpekas som en riskgrupp (sid. 30). Vi alla – över 100 personer – var rörande eniga om att det största hindret för att nå framgång med förändrat beteende när det gäller mutor m.m.  är branschkulturen. Och för att ändra på den måste man hela tiden hålla frågan levande inom företagen, debattera och diskutera. Frågan behöver också bli mer tydlig redan inom utbildningarna för att tidigt grundlägga ett sunt beteende. Och akademin var välrepresneterad på mötet. Däremot var det endast ett fåtal konsultföretag närvarande. Är det en icke-fråga för konsulterna eller har man full kontroll på företagen med tydliga uppförandekoder och etiska regler?  För inte ”strutsar” vi konsulter?