Sänkta kostnader för standarder

· · · ·
Av Lena Wästfelt, 19 Sep 2012

Tillsammans är vi starka! I februari i år skrev vi ett samlat brev till regeringen, tillsammans med bland andra Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier. Vi uppmanade till att öka tillgängligheten av byggstandarder genom att göra dem fritt tillgängliga på svenska. Nu har regeringen lyssnat och meddelar idag att de sänker kostnaderna för byggstandarder. De eurokoder som ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR, kommer att bli fritt tillgängliga.

Vi agerar på en europeisk marknad, där standardiseringen ökat kraftigt inom bygg- och anläggningsområdet de senaste åren. Myndigheter hänvisar i allt större omfattning till standarder i sina regelverk. Men i dagsläget innebär standarderna en stor kostnad, särskilt för småföretagen. De har helt enkelt inte råd att hålla sig uppdaterade.

Ju fler som får tillgång till nödvändiga standarder desto mer eliminerar vi risker för brister och misstag. Därför är detta en viktig seger.