Ett transportsystem som gör det enklare att leva

· · ·
Av Lena Wästfelt, 16 Okt 2012

I måndags släppte regeringen infrastrukturpropositionen. Ambitionsnivån har höjts med 20 procent och anslaget för planperioden 2014 – 2025 landar på sammantaget 522 Mdkr. Avsikten är att skapa ett transportsystem som binder samman hela landet, möjliggör större arbetspendling, frigör kapacitet för ökade godstransporter och ger ett mer miljövänligt resande.

I satsningarna ingår bland annat Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping. Därtill ett dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. Dessutom förbättras kommunikationerna mellan Stockholm-Skavsta och mellan Göteborg-Landvetter. Gruvdriften ökar och de skapar efterfrågan på tunga transporter. För att de ska fungera satsar man på upprustning av Malmbanan och vägen mellan Pajala och Svappavara. Stockholms Läns infrastruktur kommer att ses över och regeringen vill se en samlad trafiklösning som omfattar utbyggnad av blå linjen och eventuellt nära anslutande åtgärder i Stockholms östra delar, d v s områdena Nacka, Värmdö.

Idag hindras en del av bostadsbyggandet på grund av bullerutsatta områden. För att få mer tillgång till mark tillsätter man nu en utredning som ska ge förslag på hur man kan öka samordningen av planläggning och lovgivning enligt PBL samt prövning och tillsyn enligt miljöbalken i fråga om buller. Överhuvudtaget vill man åstadkomma en förenkling och förkortning av själva planprocesserna.

Regeringens satsningar syftar till att öka arbetspendlingen mellan orter och städer samtidigt som det ska ske under miljövänliga former. Parallellt vill man frigöra kapacitet för ökade godstransporter på befintliga spår. Den underinvestering som varit under flera år har skapat spår som inte är tillförlitliga. Detta vill man bygga bort genom nya satsningar i befintligt system.

Utgifterna under perioden kommer att finansieras direkt med anslag. Men man öppnar också för alternativa finansieringar och ser att kommuner, landsting och företag kan vara med och medfinansiera. Dessutom vill man lägga till brukaravgifter och trängselskatt, som ett sätt att lösa delar av finansieringen.

STD-företagen uppskattar regeringens förslag och hoppas nu att det ska leda till att riksdagens beslut följer denna linje. Infrastrukturen är samhällets blodomlopp och möjliggörare för urbanisering och fortsatt tillväxt. Utbildnings- och arbetstillfällen kommer och går över tid. Nu är till exempel norra Norrland hett på grund av efterfrågan på malm och mineraler från hela världen. Ett kraftfullt nät av vägar och järnvägar i hela landet underlättar och skapar flexibilitet för både resande och godstransporter. I kombination med flyg och sjöfart kommer Sverige vara fortsatt konkurrenskraftigt, trots vårt nordliga läge. Och med det höga miljömedvetandet/-kunnandet som konsulterna inom branschen besitter kan vi bidra med lösningar som ligger inom ramen för uppsatta klimat- och miljömål.