Innovationsbollen är i rullning

· · ·
Av Anders Persson, 26 Nov 2012

I fredags hade näringsminister Annie Lööf avspark för att konkretisera arbetet med den nationella innovationsstrategin. På plats fanns representanter från industri, tjänsteföretag, akademi och departement, som deltagit i framtagandet av den nya strategin. Som underlag till mötet presenterades även OECD:s översyn av den svenska innovationspolitiken.

OECD:s rapport visar sammanfattningsvis att:

  • Innovationsstrategin har en bra och bred ansats i och med dess fokus på samverkan mellan aktörer och innovation utifrån samhällsutmaningar.
  • Sverige ligger bra till och har en stark historik att bygga vidare på.
  • Mer behöver göras när det gäller SME-företag, att involvera alla aktörer i innovationsarbetet och ge stöd för internationalisering, expansion och att komma högre upp i värdekedjan.

Rapporten kan laddas ner här.

Dialogen under mötet berörde frågor och utmaningar kring just utökad samverkan och hur vi ska involvera alla aktörer för att stärka innovationsprocessen. Det handlar om att ta bort hinder som hämmar. Om att skapa ett mer öppet innovationsklimat där man ser möjligheterna med samverkan och inte problemen. Regeringen har redan i arbetet med framtagningen av strategin utökat samverkan mellan departementen och även inrättat ett innovationskansli med Marie Ivarsson som chef. Svenska Institutet har fått i uppdrag att ta fram en plattform för kommunikation av Sverige som innovativ nation. En webbplattform där information om innovationer, nätverk, stöd och strukturer ska presenteras.

En sak kan sägas som är gemensamt för all den aktivitet som pågår. Innovation är i fokus. Utvecklingsingenjören har fått sin renässans. Och med tanke på att de flesta utav utvecklingsingenjörerna idag jobbar på konsultföretag så innebär detta en enorm potential; När det gäller att klättra i värdekedjor, att skapa samverkan mellan olika aktörer och att öppna upp för internationalisering. Här har konsultföretagen redan en etablerad och stor erfarenhet. De blir den naturliga länken och samarbetspartnern.

Näringsministern har tagit initiativ och bollen är i rullning. Det är dags att visa att vi är lagspelare som kan ta för oss på plan och se till att Sverige fortsätter att vara vinnare i Innovationskampen.