Äntligen kvalitetsfokus i upphandlingen

· ·
Av Pernilla Samuelsson, 05 Mar 2013

Idag presenterade Upphandlingsutredningen sina förslag till åtgärder för att förbättra upphandlingsprocessen. Förslagen är många och genomtänkta. Det finns mycket som verkar bra.

Den fråga som Upphandlingsutredning tar upp som den mest centrala är vikten av ett strategiskt ledarskap och menar att det är där man måste börja för att uppnå syftena med offentlig upphandling. Upphandlingsutredningen menar också att den statliga nivån har brustit i sin styrning av myndigheter och att detta sedan smittat av sig längre ner. Utredningen föreslår att det från nationell nivå och neråt, hos kommuner och landsting, tas fram tydliga strategier och handlingsplaner för offentlig upphandling.

Det som upphandlas rör ofta en myndighets kärnverksamhet. För att myndigheten ska kunna fullgöra sin huvuduppgift på bästa sätt är det naturligt att upphandlingsfunktionen har en strategisk ställning och styrs på ett genomtänkt sätt. I privat sektor finns redan ett strategiskt tänk för inköpen. På STD-företagen är vi övertygande om att det är den rätta vägen att gå även för den offentliga sektorn.

Kvaliteten i centrum är en annan mycket viktig fråga som Upphandlingsutredningen tar upp. Utredningen ger som generell rekommendation att alltid välja tydliga kvalitetsparametrar och en kompensationsmodell som stimulerar till ökad kvalitet. Man föreslår bl a bonus och incitament som instrument för att nå ökad kvalitet. Det stämmer helt med vår uppfattning och erfarenhet av vad man som upphandlande myndighet bl a kan göra för att säkerställa ökad kvalitet i upphandlingar. Upphandlingsutredningen berör också problemet med det korta perspektivet i upphandlingar. Man menar då strävan att hålla nere de direkta kostnaderna i en upphandling istället för att se upphandling i ett längre perspektiv. Det längre perspektivet betyder då att man i upphandlingen även ska ta hänsyn till lägre driftskostnader m m för det som upphandlas. STD-företagen delar även denna uppfattning och ser med förväntan fram emot att detta synsätt får ökat genomslag i offentlig upphandling.

Det ska bli intressant med en djupdykning i Upphandlingsutredningens slutbetänkande. Vi återkommer när det är dags för remissvar – om inte förr!