Konsultköp om bakfoten

· · · ·
Av Lena Wästfelt, 04 Apr 2013

Dagens Nyheters rubrik ”Kostnaderna för konsulter skenar i väg” (30/3) tyder på okunnighet om effektiv resursanvändning.

Stockholms kostnader för konsulter hör ihop med stadens kraftiga tillväxttakt. För att klara byggande och infrastruktur krävs konsulter som kan, d.v.s. är experter på olika områden. Att tro att man kan ersätta konsulter med egen personal är att blanda ihop kunskapskonsulting med bemanning. De konsulter som anlitas av Stockholms stad tillför expertkunnande på ett antal viktiga områden. Den kunskapen kan ingen verksamhet hysa internt, utan vitsen är just att avropa tjänsten när den behövs – och då också få del av konsultens ständigt pågående kunskapsprocess mellan uppdragen. Att anlita expertkonsulter är det moderna sättet att driva verksamhet – speciellt om det handlar om skattemedel – och då använda resurserna mest optimalt; få tillgång till mycket erfarenhet och dessutom under ett upphandlat förfarande som säkerställt rätt pris.

I DN:s artikel ropas det efter en tid som är förbi. Nu är vi i tjänstesamhället där kompetensen nyttjas på bästa sätt. Genom att företag tillhandahåller service- eller kunskapstjänster behöver ingen annan organisation stå med outnyttjade resurser. Dessutom sker kompetensutvecklingen bland likasinnade – många inom samma område – som garanterar spetskunnande. En enskild specialists kompetens tunnas däremot snart ut och blir omodern.

En hög kunskapsnivå, parad med en effektiv organisation och professionella beställare, är en garant för att använda pengar på rätt sätt – inte minst skattepengar. Målet för Stockholms stad är snarare att bli än mer effektiv som beställare, inte att flytta in konsultmarknaden i eget hus.