När det stora valfisket drar igång

· · · · ·
Av Anders Persson, 02 Okt 2013

Politiken handlar mer om att prioritera rätt, att göra sin hemläxa och att lyssna på opinionen. För det har väl inte undgått någon att vi är på väg mot flera viktiga val, både EU-val och nationella val. Opinionsmätningarna blir allt tätare. Oavsett blocktillhörighet handlar det om att fånga sina väljare och locka nya. Ett levande näringsliv, arbetsmarknad och tjänstenäring, utbildning, företagsklimat och bostadsbrist – vinnaren i valfisket är den som förstår hur ekvationen går ihop och kan leverera lösningar som talar till både hjärta och hjärna.

Två centrala frågor är arbetslösheten och bostadsbristen. Precis under ytan ligger frågor som klimat, urbanisering, näringslivets förändring, var och hur jobb skapas och vad som driver vår ekonomi. Sverige har fortfarande en förhållandevis stor industri även om den kraftigt minskat i omfattning. Runt industrin har många kunskapsintensiva tjänsteföretag skapats. Tjänsteföretag som idag står på helt egna ben och som konkurrerar på en internationell marknad. Omvandlingen som skett inom näringslivet och den förändrade kunskapsbalansen har bidragit till att tillgång på kunskap är en av de högst prioriterade frågorna för företags förmåga till expansion och nyetableringar. Nya industrier, entreprenörer och investeringar söker sig till platser där kompetensen finns. Detta leder i sin tur till ökad sysselsättning, service och ökad välfärd.

Utmaningen för lokal-, regional- och rikspolitiker är alltså att skapa förutsättningar för att utveckla och behålla kompetens. Det är ju förutsättningar för kunskapsintensiva tjänsteföretag att etablera sig och utvecklas. Detta kräver i sin tur ett gott företagsklimat, tillgång till bostäder, god infrastruktur, god samhällsservice, skolor, sjukvård och inte minst möjlighet till ett rikt fritids- och kulturliv. I praktiken innebär de förändringar vi ser att man måste se över och utforma skattesystem, regelverk, forskningsfrämjande och utbildning efter nya förutsättningar. Att ändra skattesystemet är kanske inte en fråga du lättast vinner väljare på, men ändå en viktig fråga för de politiska partierna. För att vinna val behöver du först vinna väljarens hjärta och hjärna, först då har du mandat att göra rätt saker.

Men det finns många frågor som går att lyfta, som berör många, som är självfinansierade och som snabbt får stor effekt. Här är ett par exempel:

Att ungdomar väljer att läsa vidare på högskolan ser vi som mycket positivt. Men trots att de skaffar sig en utbildning går ändå förvånansvärt många direkt ut i arbetslöshet. Detta kostar samhället pengar och individen lidande. Istället för arbetslöshet, jobbcoaching och insatser via statliga myndigheter skulle t.ex. ett handledarstöd riktat direkt till företag och en sänkt arbetsgivaravgift för nyexaminerade akademiker vara en åtgärd som snabbt får in dem i riktiga jobb och ger företagen möjlighet att handleda och stötta under de första åren. En positiv bieffekt är att små och medelstora företag i ökande grad skulle våga satsa på att anställa akademiker.

Vi har en stor inflyttning av medborgare med god akademisk utbildning. Trots kompetensbrist i näringslivet så går många av dessa i arbetslöshet eller blir tvungna att ta jobb inom områden där vi inte kan dra nytta av deras utbildning och kunskap. Att snabbt få in dessa individer i arbetet skulle innebära stora besparingar att vi undviker problem med utanförskap och personligt lidande. T.ex. skulle yrkesintroduktionsavtal, handledarstöd till företag och sänkta arbetsgivaravgifter under de första åren skapa möjlighet att lösa många de hinder som finns och snabbt ge riktiga jobb och förutsättningar för relevant utbildning.

Detta är bara ett par exempel på frågor som berör, som gör direkt nytta och som kan fånga en och annan väljares intresse. Kanske har du själv några tankar och idéer kring vad som behöver lösas och hur. Vad behöver företagen för att utvecklas snabbare? Hur kan vi öka investeringarna i forskning och innovation?

Och till dig som det berör önskar jag god fiskelycka.