Mer insyn i direktupphandlingar

· ·
Av Pernilla Samuelsson, 11 Feb 2014

Den offentliga upphandlingen är komplex och nu är reglerna för direktupphandling återigen föremål för översyn. Regeringen har föreslagit en höjning av direktupphandlingsgränsen till ca 600 000, något som STD-företagen står bakom.

STD-företagen delar regeringens uppfattning att direktupphandlingsgränsen ska höjas till föreslagna belopp. Men vi menar också att det är av största vikt att direktupphandling omgärdas av tydliga regler om obligatorisk annonseringsskyldighet och sanktionerad dokumentationsplikt för upphandlande myndigheter.

En annonseringsskyldighet för upphandlingar bör införas för direktupphandlingar som överstiger 300 000 kronor. Företag som inte redan har en etablerad relation med den upphandlande myndigheten riskerar annars att hamna utanför, på grund av brist på information om vilka upphandlingar som sker.

Lika viktigt är det att införa en dokumentationsplikt som tydligt anger vad som ska dokumenteras vid direktupphandlingar. Dokumentationsplikten behövs, så att man i efterhand ska kunna följa upp hur upphandlingen gått till. En dokumentationsplikt som inte tydligt anger vad som ska dokumenteras riskerar att bli relativt intetsägande och försvårar insyn och tillsyn av upphandlingarna.

Fungerande förutsättningar för insyn och tillsyn borde vara en självklarhet, när det handlar om så här stora belopp av våra skattemedel. Lika självklart borde det vara att värna om vår position som ett av de minst korrumperade länderna i världen. En höjd direktupphandlingsgräns som inte kompletteras med goda förutsättningar för insyn och tillsyn medför utan tvekan en ökad risk för korruption.

Läs mer om hur STD-företagen arbetar med påverkan inom upphandlingsfrågor här.