Om nationella planen

· · · · ·
Av Lena Wästfelt, 09 Apr 2014

Igår presenterade regeringen sin nya nationella plan för transportsystemet, för perioden 2014-2025. Den har, självklart, fått ris och ros från olika håll. För den som vill göra en egen bedömning finns det möjlighet att på ett överskådligt sätt läsa om nationella planen här.

Många av de infrastrukturprojekt som finns i planen ska genomföras helt eller delvis i redan befintlig bebyggelse. Investeringarna i infrastruktur ska kombineras med regionala och kommunala satsningar, som exempelvis bostadsbyggande, resecentrum och annan viktig samhällsservice. Det ställer stora krav på utredningar och projekteringar av hög kvalitet i samhällsplaneringen. I detta skede kommer samhällsbyggnadskonsulterna att bidra på ett viktigt sätt och skapa värde både för beställare och för det omkringliggande samhället. Självklart ska samhällsplaneringen bidra till ett mer hållbart samhälle, ur såväl miljösynpunkt, ekonomiskt men också socialt.

Jag vill också uppmana våra uppdragsgivare att lägga tillräckliga resurser på projekteringsfasen. Slutresultatet av ett projekt blir sällan bättre än dess planering.

Viktigt för våra medlemsföretag är att de uppdrag och beställningar som Trafikverket lägger ut kommer i ett någorlunda jämnt flöde. Självklart kommer det att vara variationer över åren men vi ser gärna att så mycket som möjligt av toppar och dalar hålls tillbaka. Framförhållning från Trafikverkets sida underlättar medlemsföretagens planering och resursfördelning. Sammanlagt handlar det om 522 miljarder kronor som investeras i infrastrukturen under perioden 2014-2025. Av dessa är 281 miljarder kronor avsatta för utveckling av transportsystemet, 86 miljarder kronor är går till drift, underhåll och reinvestering av järnvägen och 155 miljarder till drift och underhåll av statliga vägar.

Redan när Trafikverket la fram sitt förslag till nationell plan så var önskemålen och kraven större än de resurser som avsatts. Detta bekräftades också av infrastrukturministern på Anläggningsdagen. När önskemålen och kraven i remisserna summerades så var de tre gånger så stora som de medel som avsatts. Det visar onekligen att det finns ett stort behov av infrastruktursatsningar.

Inom branschen är man redo – låt planeringen börja.