En rädsla i byggbranschen?

· · · · ·
Av Lena Wästfelt, 25 Apr 2014

Stockholms Handelskammare publicerade nyligen rapporten Hinderbana för byggande i Stockholm. Rapporten har tagits fram i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm, inom ramen för samarbetet för Stockholmsgruppen för Tillväxt. Rapporten är mycket givande när det gäller hinder som försvårar byggande i en region som desperat behöver nya bostäder av alla typer. Men det finns också en ny faktor som på många sätt är en häpnadsväckande faktor: rädslan för myndigheter.

I rapportens inledning finns meningen: ”Det finns en rädsla från företagens sida att vara alltför öppna med kritik mot kommuner och myndigheter. De befarar att det skulle kunna straffa sig i form av uteblivna markanvisningar och ännu sämre samarbete. Av det skälet har vi tvingats att beskriva våra exempel på krångliga processer i avidentifierad form.”

Om det är på det sättet att vi har företag, i detta fall byggbolag, som är känner oro för att råka ut för olika typer av informella repressalier när och om de kritiserar myndigheters och kommuners myndighetsutövning, så är det en allvarlig situation. Både för byggbolagen men också för konsult- och arkitektföretagen.

STD-företagen har tidigare kritiserat  en attityd som präglar hur vissa tjänstemän ser på sitt uppdrag, men att det är så utbrett att även byggbolag känner sig obekväma att framföra kritik så är det ett problem med många dimensioner. Ta fram och använd tydliga regelverk och bedömningsgrunder, är min uppmaning till politik och förvaltning. Ökad transparens i hela byggprocessen gynnar alla inblandade. Regelverk som inte är förutsägbara riskerar i förlängningen att det skapas en kultur som tar andra hänsyn än rent affärsmässiga.

Stockholm, med omnejd, behöver hjälp av alla goda krafter som finns för att komma till rätta med bostadsbristen. Då kan vi inte ha kultur mellan aktörerna inom bygg- och anläggningssektorn där företrädare för bolag känner att de inte kan föra fram kritik till tjänstemän inom det offentliga. Om uppgifterna stämmer borde politiken se över hur förvaltningarna fungerar.