Utan kunskap stannar Sverige!

· · ·
Av Anders Persson, 02 Jul 2014

Bild sem 1 ons

Seminariedeltagare fr v: Börje Vestlund, riksdagsledamot, Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), Daniel Forslund, chefsstrateg Vinnova, Anders Persson, STD-företagen, Markus Granlund, vd Semcon och moderator Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi.

På temat smartare forskning inledde vi onsdagsmorgonen med ett frukostseminarium om hur kunskapsintensiva tjänsteföretag bättre kan involveras och bidra till den näringslivsnära forskningen.

Det är väl känt att näringslivets strukturer har förändrats. Från den tidiga civilisationen, genom den industriella, till dagens nätverksstruktur, med specialisering och internationalisering som starka parametrar.

Vi har lämnat det industriella tänkandet och fått insikt i att värden skapas i starka globala värdekedjor. Detta har också förändrat förutsättningarna för Sverige, för företagen och för forskningen. Idag jobbar fler ingenjörer i kunskapsintensiva tjänsteföretag än det gör i industrin och byggbranschen tillsammans. Nya specialiserade, internationella kunskapsaktörer förvaltar och utvecklar svensk och internationell ingenjörskonst.

Sverige är ett förhållandevis litet land, tillgången på kompetens är begränsad och strukturen för att utveckla nytt kunnande förändras. Det krävs nya synsätt och kunskap om näringslivets utveckling för att kunna fatta politiska beslut som bygger Sverige som ledande kunskapsnation. Förutom en ökad förståelse från politiker, främjande myndigheter och akademi, krävs också ett ökat engagemang från de kunskapsintensiva tjänsteföretagen.

Att vara ett kunskapsintensivt tjänsteföretag innebär att utveckla, förvalta och sprida kunskap. För att klara detta och för att få avkastning för sina forsknings- och kunskapsinvesteringar krävs nytt synsätt på affärsmodeller och att ingå i internationellt konkurrenskraftiga värdekedjor, där man blir en del av värdekedjan och på så sätt kan hämta hem sin investering i senare led. Det kan handla om provision på försäljning, incitament i tillverkning, underhåll eller brukandeled. Om de kunskapsintensiva tjänsteföretagen inte lyckas med att bli en del av hela värdekedjan, tappas en stor del av incitamenten för att forska, utveckla och bygga ny kunskap. Detta är förödande för svenskt näringslivs utveckling och Sveriges konkurrenskraft.

Vilka är då hindren vi ser idag? Markus Granlund, ordförande i STD-företagen och vd på Semcon, som är en mycket stor aktör  inom forsknings- och utvecklingstjänster, beskrev det hela såhär:
Det är idag med de strukturer som finns svårt för oss att hitta rätt incitament för att aktivt delta och driva på forskningsprojekt. Vi kan inte på kommersiella grunder delta i projekt där vi inte får ta del av forskningresultatet. Det krävs förändrade stödstrukturer från t.ex. Vinnova för att skapa incitament för konsultföretagen och en ny syn på hanterandet av immateriella rättigheter.

Det finns även andra hinder som vår moderator Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP Analys & Strategi, lyfte fram. Med tanke på att en så stor del av disputerande och ingenjörskåren idag jobbar på kunskapsintensiva tjänsteföretag är det ett måste att dessa företag kan forska och utveckla på samma villkor som akademi och forskningsinstitut. Både av konkurrensskäl och av skälet att Sverige inte har råd att utestänga en så stor grupp från forskningen.

Både Betty Malmberg (M) och Börje Vestlund (S) förmedlade en samsyn kring att utvecklingen av strukturerna kring forskning och forskningsfrämjande är viktigt för Sverige.  Börje Vestlund påpekade att denna typ av frågor är långsiktiga och att de även bör hanteras blocköverskridande. Betty Malmberg inledde också med att notera hur viktigt denna typ av samtal är och att man går från ett seminarium med mer kunskaper än när man kom. En uppmaning och inbjudan skickades även till STD-företagen att besöka både näringsdepartement och utbildningsdepartement och förmedla denna kunskap vidare.

Seminariet kan sammanfattas som ett litet uppvaknande och inledningen på en fortsatt dialog kring tjänsteforskningen. Forskning i och kring kunskapsintensiva tjänsteföretag är viktig för svensk konkurrenskraft!

Här kan du se seminariet i efterhand.