Positiv stämning på AB 04-konferensen

· ·
Av Pernilla Samuelsson, 13 Feb 2015

I förra veckan ägde konferensen ”Tio år med AB 04” rum på Nalen i Stockholm. Innehållet i konferensen förbereddes av en styrgrupp där både representanter från arrangör och programpartners ingick.

Konferensens förmiddag ägnades åt BKK:s framtidsarbete, AB 04:s historik, bland annat hur nyheter från den senaste revideringen av AB 04 har fungerat, samt rättsutvecklingen kring AB 04. Eftermiddagen handlade om AB 04:s framtid och belyste den viktiga problematiken med avsteg från förhandlade branschavtal.

Det fanns en positiv anda och ett högt engagemang på konferensen, vilket gav en känsla av att samhällsbyggnadssektorns parter i mångt och mycket drar åt samma håll. Konferensens deltagare visade också ett högt intresse och ställde mycket frågor under konferensens olika programpunkter. Det gav konferensen energi och rörelse.

Inför konferensen skickade branschorganisationerna även ut en enkät om avsteg från AB 04 till sina medlemsföretag. Intressant och viktigt var resultatet från enkäten som delvis visar på olika uppfattning hos branschens aktörer när det gäller effekter av avsteg.  Nämnas kan att 77 procent av byggherrar tror att entreprenörer sällan, aldrig eller ibland avstår från att lämna anbud på grund av avsteg, medan 60 procent av entreprenörerna menar att de avstår ofta eller ibland. Resultatet visar också att byggherrar inte är av uppfattningen att avsteg påverkar kalkylarbetet eller priset medan entreprenörer svarade det motsatta.

Sammantaget mynnade konferensen ut i mycket värdefull information om AB 04 och dess tillämpning, vilket också får betydelse för ABK 09. Information som vi kan ta tillvara i det kontinuerliga långsiktiga arbetet med att utveckla branschavtalen och dess tillämpning. STD-företagen ser positivt på branschavtalens framtid.

Konferensen arrangerades av Svensk Byggtjänst i samarbete med sina partners Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna,  EIO, VVS-företagen och Stockholms Byggmästareförening.