Internationaliseringen tydligaste trenden på transportmässor

· · ·
Av Gästbloggare, 08 Okt 2015

Vartannat år arrangeras Nordens viktigaste transportmässor i Jönköping. Huvuddelen är Nordic Rail som har arrangerats sedan 1995 och som 2007 kombinerades med Future Transport. I år har dessutom Nordic Road tillkommit. Mässorna har i stort sett samma upplägg och har fokus på framtidens transporter och intermodala lösningar.

Mässorna i Jönköping samlar omkring 4 500 deltagare och fler än 300 utställare. Här finns det absolut senaste inom produkter, innovationer och tjänsteutbud, men minst lika viktig är mötesplatsen där man träffar branschen, knyter kontakter och lägger grunden till nya affärer.

Internationaliseringen var kanske den tydligaste trenden, både innehållsmässigt och i antal mässdeltagare. Intresset från utländska entreprenörer, konsulter och leverantörer att ta del av den starka nordiska marknaden, är brant stigande och i år var det rekord i antal icke-nordiska deltagare och utställare. Ungefär hälften av seminarieföredragen var på engelska så att alla deltagare kunde ha behållning av konferensprogrammet.

Ett uppskattat inslag under mässan var att det fanns en organiserad möjlighet till Matchmaking, så att utländska leverantörer lättare kunde presentera sig för beställare och potentiella samarbetspartners. För cirka tio år sedan kom utländska entreprenörer in på den nordiska marknaden och några år senare kom konsulterna. Förutom att det kommit utländska konsultföretag till Norden, har också offshoringen ökat markant, så att idag har alla större konsultföretag egna offshoringsenheter eller jobbar med utländska partners. Entreprenörerna ser dock svårigheter att komma in i Norden och hittills är det ett fåtal utländska entreprenörer som har etablerat sig här och då är det framförallt i megaprojekten.

En annan trend som det pratades mycket om, är nödvändigheten av gränsöverskridande infrastrukturplanering för att skapa en betydligt bättre samverkan inom Norden. Hittills har man knappt tagit hänsyn till varandras planering, trots att transporterna inte känner några gränser. Det finns inte ens modeller som kan göra nyttovärdesberäkningar mellan länderna. I Sverige är det stort fokus på Sverigeförhandlingen, vars uppdrag är att möjliggöra ett snabbt genomförande av utbyggnad av höghastighetsbanor i Sverige och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna.

Att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, är en annan viktig del av förhandlingsuppdraget. Någon gränsöverskridande planering görs dock inte trots att behovet är starkt. Däremot finns en pågående utredning, som initierats av den norska regeringen om att förbättra transporterna mellan Oslo och Göteborg, med tydligt fokus på näringslivets behov, d v s godstransporterna. Denna utredning tar dock inte ett helhetsgrepp på person- och godstransporter för hela sträckan Oslo-Köpenhamn och vidare söderut.

Urbaniseringen i Norden och att den stora tillväxten sker i storstadsområdena, vilket kräver stora satsningar i ny infrastruktur i städerna, var en tredje trend. Det är väldigt tydligt att alla större städer i Norden satsar på spårvägstrafik igen, efter några decenniers stiltje. Spårvagnar av modern typ är komfortabla, lättillgängliga, tysta och miljövänliga. De har dessutom större kapacitet än bussar.

Det fanns en mycket stor framtidstro bland mässdeltagarna och mässtaden Jönköping är symptomatisk för dessa positiva känslor. Utvecklingen av staden har varit formidabel det senaste åren och om nu utbyggnaden av höghastighetsbanorna mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg kommer till stånd, blir Jönköping Sveriges viktigaste transportnod, med allt vad det innebär för regionens utveckling.

Eskil Sellgren

EskilSellgren_mindre

Eskil Sellgren, tidigare WSP, är nu engagerad i STD-företagens expertgrupp för anläggningsfrågor.