Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

· · ·
Av Gästbloggare, 14 Apr 2016

Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem krävs en gemensam vision för järnvägen. Vid ett seminarium den 4 april presenterades rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter där målet är att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050.

godståg_mindre

Industrin står för närmare 25 procent av Sveriges BNP. Gruv- skogs- och tillverkningsindustrin står för 65 procent av exportintäkterna och bidrar årligen med 125 miljarder i skatteintäkter. Sverige är näst efter Kanada och USA världens tredje största exportör av skogsindustriprodukter och utrikeshandeln får en allt större betydelse för svensk ekonomi. Transportsystemet lever dock inte upp till de krav som ställs på ett konkurrenskraftigt och hållbart system. Stora kvalitets- och kapacitetsbrister inom järnvägssystemet är starkt bidragande och leder till ökade produktionskostnader för tågoperatörerna och högre kostnader för transportköparna.

För att säkerställa en hållbar och konkurrenskraftig utveckling för svenskt näringsliv behövs en tydlig utvecklingsstrategi. Rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med en rad andra organisationer, bland andra Almega. Rapporten tar avstamp i nuläget och visar hur järnvägen succesivt kan stärkas. En överflyttning av tio procent av godstransportarbetet från väg till järnväg, innebär en fördubbling av godstransportarbetet på järnvägen. Detta är vad visionen säger och är fullt uppnåeligt, men det krävs en rad åtgärder både på kort och lång sikt.

I Järnväg 2050 föreslås ett brett register av åtgärder för att snabbt höja järnvägens tillförlitlighet och nyttjandegrad. Med åtgärderna ges tågoperatörerna de förutsättningar som krävs för att skapa lönsamhet och därmed utrymme för återinvestering och utveckling av verksamheten. Det är dock ett omfattande arbete som måste genomföras på kort tid. Med åtgärderna prioriteras även varuägarnas önskemål, vilket leder till att deras förtroende för järnvägssystemet återfås och därmed ges möjlighet till att flytta över mer gods till järnvägen. För att det ska bli framgångsrikt erfordras ett långtgående samarbete mellan myndigheter, näringsliv och operatörer.

Järnväg 2050 föreslår tio åtgärdsområden, vilka är nödvändiga att genomföra för att stärka järnvägens utveckling. Föreslagna åtgärder för ökad tillförlitlighet är en nationell underhållsstrategi, en nationell plan för näringslivets godstransporter och en översyn av bangårdar. Åtgärder för att öka nyttjandegraden är effektiv kapacitetsfördelning, internationell järnvägstrafik, samordnade transporter, kapacitetsstarkare tåg, anpassad kraftförsörjning samt lastplatser och industrispår. Slutligen föreslås en översyn av banavgifter och miljökompensationer.

För att järnvägen även på längre sikt ska kunna möta näringslivets behov av godstransporter krävs att järn-vägens kapacitet byggas ut. Det identifierade behovet av nyinvesteringar i järnvägen uppgår till 122 miljarder kronor fram till 2050, vilket motsvarar en årlig investeringsvolym på 3,8 miljarder.

Förutsättningarna finns för att fördubbla transportarbetet på järnvägen fram till 2050 och nu måste vi ta till vara på möjligheterna. Järnväg 2050 är en vision för godstransporter i världsklass!

EskilSellgren_mindre

Eskil Sellgren, tidigare WSP, är nu engagerad i STD-företagens teknikkonsultråd.